Ieguldījuma noteikumi un nosacījumi

Ieguldījuma noteikumi un nosacījumi

SIA “Rietumu radio” vēlas sniegt iespēju saviem klausītājiem un atbalstītājiem sniegt finansiālu ieguldījumu radio un tādējādi palīdzēt attīstīt un uzturēt vienīgo radio Liepājai un liepājniekiem.

“Rietumu radio” izmantos iemaksas medija darbības nodrošināšanai.

Šie noteikumi un nosacījumi reglamentē attiecības starp “Rietumu radio” un katru atbalstītāju, ieskaitot noteikumus, saskaņā ar kuriem “Rietumu radio” var pieņemt, atteikt vai atdot ieguldījumu. Iemaksas tiks pieņemtas vienreizēja maksājuma vai periodisku ikmēneša maksājumu veidā, kā aprakstīts šajos noteikumos un nosacījumos.

  1. VIENOŠANĀS

Veicot iemaksu, ieguldītājs piekrīt un atzīst, ka:

Iemaksa tiek sniegta “Rietumu radio” kā neatsaucams dāvinājums, ja vien tiek īstenotas iemaksu veicēja tiesības saņemt kompensāciju, kā aprakstīts turpmāk, un “Rietumu radio” tiesības pēc saviem ieskatiem atdot jebkādu ieguldījumu;

Ieguldījumu izmantos “Rietumu radio” darbības nodrošināšanai un attīstībai;

Iemaksas veic saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir juridiski saistošs līgums starp maksātāju un “Rietumu radio” (“Līgums”), kuru katra puse slēdz, ņemot vērā otras puses saistības saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

  1. KĀRTĒJIE IEMAKSU MAKSĀJUMI

Jūs piekrītat savu izvēlēto iemaksu summu maksāt ik mēnesi.

Periodiskās iemaksu summas var mainīt konta pārvaldības sadaļā.

Jums ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija par maksājumu laikā, kad piekrītat veikt atkārtotu ikmēneša iemaksu. Periodisko iemaksu var veikt ar kredītkarti vai debetkarti.

Jūsu maksājumi tiks veikti secīgi, un jūsu periodiskā iemaksa turpināsies, ja vien neviens no mums to nebeigs saskaņā ar 5. sadaļas (Iemaksu atmaksa un anulēšana) noteikumiem.

  1. NOSACĪJUMI

Iemaksas tiks pieņemtas no fiziskām personām, kā arī no citām juridiskām personām.

Iemaksu veicējiem jābūt pilngadīgiem.

  1. IEMAKSU ADMINISTRĒŠANA

Iemaksas “Rietumu radio” saņems un uzglabās mūsu maksājumu nodrošinātājs, kamēr tās tiks izmaksātas “Rietumu radio” bankas kontā. Katrs ziedojums tiks identificēts ar unikālu maksājumu nodrošinātāja identifikācijas numuru un līdz ar to ir atmaksājams, un to uzskaitīs atsevišķi.

No brīža, kad ieguldījums tiks apstrādāts, “Rietumu radio” būs juridiskas tiesības uz pilnu iemaksas summu, un ieguldītājam nav tiesību uz iemaksas atdošanu nekādos citos apstākļos, kā tas noteikts šajos noteikumos un nosacījumos.

Ieguldītājs nesaņem nekādu pabalstu par ieguldījumu, un viņam nav tiesību ietekmēt redakcionālo politiku vai “Rietumu radio” darba rezultātus.

Iemaksas “Rietumu radio” nav labdarības ziedojumi Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē, un, ciktāl “Rietumu radio” to zina, iemaksu veicējiem nav tiesību uz nodokļu atvieglojumiem attiecībā uz viņu iemaksām, un tie nav ieguldījumi, par kuriem var pretendēt uz “dāvinājuma atbalstu” Latvijā vai jebkurā citā jurisdikcijā visā pasaulē.

Rēķini fiziskām personām tiek izsniegti pēc pieprasījuma, rakstot uz e-pastu paldies@rietumuradio.lv.

  1. KOMPENSĀCIJAS UN IEMAKSU ATCELŠANA

“Rietumu radio” patur tiesības atteikties no jebkāda ieguldījuma un atdot to pēc savas izvēles, tostarp bez ierobežojumiem, ja tā uzskata, ka ieguldījuma pieņemšana būtu pretrunā ar “Rietumu radio” misiju, vērtībām vai interesēm, un/vai ja, ņemot vērā ieguldītāja ieguldījuma vai nodomu avotu, “Rietumu radio” uzskata, ka ieguldījuma pieņemšana varētu kaitēt “Rietumu radio” neatkarībai vai reputācijai, vai nelabvēlīgi ietekmēt “Rietumu radio” attiecības ar citiem ieguldītājiem vai ieinteresētajām personām.

Visas atteiktās un/vai atdotās iemaksas atmaksā kontā, no kura veiktas iemaksas.

Periodiskas iemaksas var atcelt jebkurā laikā, vienkārši nosūtot e-pastu uz paldies@rietumuradio.lv.

Atcelšanas pieprasījumi tiks apstiprināti divu darba dienu laikā.

  1. IEMAKSU CAURSPĪDĪBA

“Rietumu radio” patur tiesības:

Pieprasīt maksātāja pilnu vārdu un kontaktinformāciju;

Pieprasīt no finansētāja jebkādu citu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu vai vēlamu, lai noteiktu ieguldījuma izcelsmi;

Veikt jebkādas turpmākas izmeklēšanas, ko tā uzskata par nepieciešamām, lai noteiktu iemaksas izcelsmi.

Ja ieguldītājs atsakās sniegt jebkādu informāciju, ko pieprasa “Rietumu radio”, “Rietumu radio” var atteikt un atdot iemaksu maksātājam pēc saviem ieskatiem.

  1. ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA

Ne “Rietumu radio”, ne kāda cita ar to saistīta persona nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies donoram vai citai personai, kura tieši vai netieši radusies no ieguldījuma vai saistībā ar to, ieskaitot ieņēmumu zaudējumu, peļņas zaudējumu, darbības zudumu vai paredzamu ietaupījumu, izmantošanas zaudējumu, nemateriālās vērtības zaudējumu.

  1. KLIENTU PAKALPOJUMI

Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par jūsu ieguldījumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu paldies@rietumuradio.lv

Par iespējām izvietot reklāmu “Rietumu radio” ēterā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu reklama@rietumuradio.lv